Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku n/Dunajcem

§1 Prawo korzystania.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki.Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2 Wypożyczanie.

1. Wypożyczyć można  5 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Dzieci do lat 12 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.

7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

8. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł.

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

§3 Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Gródek n/D- w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki po okazaniu dowodu wpłaty.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody GBP w Gródku n/D.

§4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

§5 Przetrzymanie książek.

1. Za przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w systemie SOWA.

2. Czytelnik do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat,

biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób  uchylających się od zwrotu książek.

§6 Przepisy końcowe.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Gródku n/D może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Gródek n/D, 02.01.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny